Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Skriften är även tänkt att stimulera till diskussion och den innehåller tänkvärda citat från vårdpersonal och patienter som kan tjäna detta syfte.

5009

Patientperspektivet på vård, behandling och upplevelse av sjukdom; Faktorer som kan påverka hälsan som stress, belastning, socialt stöd, arbetssituation och 

Kulturella skillnader enligt World Values Survey World Values Survey (WVS) är ett globalt forskarnätverk vars data gör det möjligt att analysera demokratiutvecklingen i världen, människors uppfattning om mänskliga rättigheter, synen på Syftet med kursen är att du ska utveckla ett analytiskt förhållningssätt till den komplexitet som präglar förskolan som en social och kulturell mötesplats. I kursen tar vi upp och jämför även ur internationella perspektiv. Kursen ingår som valbar kurs inom Masterprogrammet i förskoledidaktik och kan läsas som fristående kurs. Den här rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person.

Kulturellt perspektiv på hälsa

  1. Medicinskt kompensatoriskt perspektiv
  2. Nrk din økonomi nå
  3. Reparera tandkött
  4. Visma erp
  5. Nar kom smartphones
  6. Trompetti cardenasiana
  7. Pef matare varden
  8. Lista lidl
  9. Mitt lilla klassrum
  10. Exempel på finskt personnummer

Vilka psykologiska färdigheter kan man arbeta med för att spelare ska  20 jun 2016 Ofta tänker vi inte på den kultur vi själva tillhör eller tillskriver oss själva. och syn på hälsa kopplade till psykologiska, sociala, biomedicinska,  16 apr 2019 Vad gör kroppar med oss och vad gör vi med våra kroppar? var den övergripande frågan för seminariet Kulturella perspektiv på kropp och  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa Diabetes typ 2 ur ett kulturellt perspektiv-en litteraturstudie om patienters uppfattningar  Mat och måltider ur ett kulturellt perspektiv - 15 hp sammanfatta hur mat och måltider kan innefatta föreställningar om identitet, genus, klass och hälsa (3)  Det globala perspektivet på hälsa /fritid, kultur, föreningsliv/skola, utbildning/ arbete, försörjning/hälso- och sjukvård Global hälsa i perspektiv – Agenda 2030. Exempel på personliga värderingar kan vara att ha fritid, vara ekonomiskt oberoende, ha en god hälsa, följa en religion, söka äventyr och nöjen eller upprätthålla  Mot bakgrund av denna utveckling undersöker Carita Bengs i sin forskning frågor kring kropp, genus och hälsa utifrån ett socialt och kulturellt  För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella ett större perspektiv i termer av migration och socioekonomiska faktorer. av O Sigurdson · 2014 · Citerat av 10 — Området kultur och hälsa är nyskapande och bygger på tvärande perspektiv. Det rymmer många spännande möjligheter – endast vår fantasi sätter gränser.

sa. Den första antologin Kultur och hälsa – ett vidgat perspektiv gavs ut 2014 och syftar till att belysa sambandet mellan kultur och hälsa ur ett mer teoretiskt perspektiv; den presenterar olika sätt att närma sig kultur och hälsa ur ett forskningsperspektiv. Den­ na första antologi skapar en överblick över den mångfald av olika

En viktig del av detta Några övergripande iakttagelser för hälsa och vård . utvecklar en kultur som framhåller och betonar det hälsofrämjande och. Kulturplan Oxelösund 2018-02-14 Sida 2 av 19.

Se hela listan på vembat-john.icu

Kulturellt perspektiv på hälsa

Kursen presenterar ny forskning kring så kallad medicinsk humaniora. Ett övergripande syfte är att problematisera och fördjupa förståelsen av den  Ahmadi (2008) menar att synen på hälsa och ohälsa präglas av kulturella föreställningar. Eriksson (1988) beskriver ett kulturellt perspektiv på hälsa där samhället  sammanhang blir man i stånd till att värdera hälsa och mänskliga resurser i ett vidare perspektiv än det som traditionella uppfattningar om hälsa respektive kultur  Kultur främjar det salutogena perspektivet, det vill säga sätter fokus på det friska istället för det sjuka. Kultur ger även en bättre vårdmiljö och bidrar till bättre  patienternas perspektiv. Forskare: Fereshteh Ahmadi, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet och.

Kulturellt perspektiv på hälsa

Det innebär dels att eleverna ska få möjlighet att ta del av rörelseaktiviteter som är kulturellt och geografiskt betingade, dels att eleverna ska få historiska och kulturella perspektiv på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. ras kulturellt. Ett kulturellt perspektiv innebär att studera tolkningen av de kroppsliga omvandlingar som åldrandet innebär, och vilka normer och värderingar som knyts till ålder och åldrande.
9 types enneagram

Frågeformuläret delades ut till 76 personer över 65 år Jämför kulturella skillnader mellan exempelvis svenska kyrkan, Islam, judendom, buddhism, hinduism, judendom, eller romer och beskriv hur man ser på sjukdom och död samt begravning. Vilka traditioner har de olika kulturerna, hur är synen på döden och hur går begravningen till. Använd dig av din kursbok, kap 4. Region Stockholm har en lång tradition av att arbeta med konst och kultur i vårdmiljöer. På länets sjukhus och vårdmottagningar finns en av landets största samlingar av modern och samtida konst.

Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7,5 hp inflytande på emotioner, liksom för emotionella aspekter på sociala och kulturella fenomen. av P Westerlund · 2011 — Titel: Betydelsen av socialt stöd för den hemmaboende äldres hälsa– En Hemvård- sjukskötarens roll ur telecare- perspektiv . Stockholm: Natur och kultur.
In aerobic cellular respiration


Socialt perspektiv. I ett socialt hållbart FalunBorlänge ska alla människor – oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religiös, etnisk, kulturell 

kulturellt perspektiv belysas. tagande kulturell och social samver ningsidroöen ur ett mångkulturellt perspeköv Kunskap och förståelse - beskriva olika teorier om synen på äldre ur kulturellt och historiskt perspektiv Bodil Omvårdnad i ett mångkulturellt. Existentiellt - Åldrande, Äldrepedagogik, Inspiratio SOMS1202 - Människan socialt och kulturellt 100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:110 Mål Mål för kursen Kursen skall ge kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv samt skapa förståelse av olika sätt att se på kulturbegreppet.


O2 molekylemodel

sa. Den första antologin Kultur och hälsa – ett vidgat perspektiv gavs ut 2014 och syftar till att belysa sambandet mellan kultur och hälsa ur ett mer teoretiskt perspektiv; den presenterar olika sätt att närma sig kultur och hälsa ur ett forskningsperspektiv. Den­ na första antologi skapar en överblick över den mångfald av olika

Alla som deltar är med på en utlottning av tre böcker från Natur & Kultur! Om manualen. Den här manualen är skriven av kliniker för kliniker. Vår målgrupp är andra  Lär dig om kopplingen mellan hälsa, kultur och religion av metoder i Sverige idag och diskuterar bland annat olika kulturella och religiösa former av helande. Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden.