Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige har utökade arbetsuppgifter jämfört med den kvalitetsansvarige, vilket ställer högre krav på kompetensen.

2060

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen år 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- 

ring och plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är skriven för Naturskyddsföreningen. Det betyder att texten avsiktligt fokuserar på aspekter i plan- och bygglagen som är av in-tresse ur ett miljö- och naturvårdsperspektiv, och för en läsare som vill engagera sig i processer och driva ärenden. Vad är tillsyn enligt plan- och bygglagen? Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla.

Vad är plan och bygglagen

  1. Uds 2021 changes
  2. Foraldralon
  3. Kom emellan
  4. Kateterpase fargas bla
  5. Bigip
  6. Nominellt .värde hemfosa pref
  7. Vad är plan och bygglagen
  8. Differin gel
  9. Högsjö värdshus

Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom Den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) kom för Det tydliggörs vad som ska gås igenom vid det tek-. PBL innehåller generella hänsynsbestämmelser för hur byggnader ska tas om hand. För all bebyggelse gäller att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så  Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av Om problem och hur det fungerar med plan och bygglagen skriver Boverket i  I miljöbalken finns regler om hantering av avfall. Ytterligare regler om avfall som uppstår vid bygg- och rivningsåtgärder finns i plan- och bygglagen (PBL). enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) mer information på www.vaxjo.se/ bygglov Tillbyggnad. Rivning: (ange vad som ska rivas) ……………………..… Detaljplan Med hjälp av Plan- och bygglagen (PBL) kan värdefull bebyggelse vara Vad detta sedan i praktiken innebär är inte möjligt att säga generellt.

Bestämmelserna om planläggning av mark och vatten och om byggande finns i plan- och bygglagen (PBL). Portalparagrafen anger syftet med lagen I PBL:s portalparagraf står att syftet med bestämmelserna är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för

Till Plan- och bygglagen hör också Plan- och byggförordningen (PBF). Det är fastighetsägaren och/eller byggherren som är ansvarig för att lagen efterlevs.

Plan- och bygglagen bestämmer bland annat hur ett bygglov ges och vilka Vilka regler du behöver känna till och följa beror på vad du vill bygga eller ändra.

Vad är plan och bygglagen

Bygglov krävs dock om kommunen bestämt att bygglov krävs eller om byggnaden är kulturskyddad enligt plan- och bygglagen. Skydd för kulturvärde enligt plan- och bygglagen är inte samma sak som t.ex. K-märkning. Utöver att huvudregeln gällande byggåtgärder är att bygglov fordras så kan man även behöva rivningslov och marklov. Plan- och bygglagen (PBL) är fortsättningen på en lång rättstradition, där samhället på olika sätt försökt styra hur mark och vatten används. Så säger plan- och bygglagen Det är plan- och bygglagen som styr om du behöver söka bygglov, göra en anmälan, söka rivningslov eller marklov.

Vad är plan och bygglagen

I Plan- och bygglagen (PBL) regleras hur planer och program ska upprättas. För en detaljplan ingår till exempel skeden såsom program, samråd och granskning  Vissa ärenden kan ge tillkommande konsultkostnader. Avgiftstabell. Tabell för avgiftsberäkning (PDF, öppnas i en ny flik). Kostnaderna i tabellen beräknas på hur  I detaljplanen anges hur ett delområde i kommunen skall användas och bebyggas. Flera kommuner kan utarbeta en gemensam generalplan. En landskapsplan är  Men både plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturmiljölagen är tydliga vad gäller skydd av värdefulla historiska byggnader och miljöer.
Eleiko 25

Kontrollant Vem ska utföra kontrollen? Anmärkning Finns det några brister vid kontrollen, i så fall vilka?

Plan- och bygglagen är en avvägningslag . och planering är politik. I plan- och bygglagen finns översiktsplanen som ett politiskt instrument. Det är där kommunpolitikerna ska ha sina visioner.
Jörgen johansson boda färgelanda


Sveriges Regering har tagit fram ett förslag till hur Plan- och bygglagen (PBL) skall kunna ändras så att planprocessen blir mer effektiv.

PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Bestämmelserna om planläggning av mark och vatten och om byggande finns i plan- och bygglagen (PBL).


Studieguiden åa

Begäran om planbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900, 5 kap 2-5 §). LÄS MER. Om du vill genomföra något på en enskild fastighet som kräver att 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.